bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Prijava
   
bscpen
latinica      |      ћирилица     |      english
Prijava
   

О нама

Јавно Предузеће Транснафта Панчево основано је 2005. године од стране Владе Републике Србије ради обављања енергетских делатности од општег интереса. Основни задатак компаније је стварање услова за сигуран и поуздан цевоводни транспорт сирове нафте у функцији енергетске безбедности, као и обезбеђивање континуитета снабдевања сиривом нафтом. Будући да је компанија настала реорганизацијом нафтне индустрије и као таква наставила са обављањем делатности у оквиру енергетског сектора данас може да се похвали знањем и искуством стеченим током тридесет година управљања нафтоводом.

У време оснивања основне делатности којима се компанија бавила биле су транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима на целој територији Републике Србије. Делатности су проширене на складиштење и трговину нафтом, дериватима нафте и биогоривима. ЈП Транснафта се такође бави пројектовањем, изградњом, надзором и одржавањем нафтовода, пружање инжињеринг и консултанским услугама у области цевоводног транспорта и у складу са законом обавља спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

ЈП Транснафта послује на више различитих локација на подручју Панчева, Новог Сада и Београда. У кругу Рафинерије нафте Нови Сад и Рафинерије нафте Панчево налазе се терминал и мерна станица којима ЈП Транснафта управља.

Управљање Предузећем обавља Надзорни одбор и Директор.

Кликните на слику за увећање
Организациона структура

Делатност Предузећа

ЈП Транснафта обавља делатност транспорта нафте нафтоводом који се простире на траси од реке Дунав на граници са Републиком Хрватском до Панчева у укупној дужини од 154,4 км. Припадајућу инфраструктуру нафтовода чини терминал у Новом Саду са два резервоара за сирову нафту од по 10.000 м³, диспечерским центром и пумпном станицом, мерна станица у Панчеву и осам блок станица дуж трасе нафтовода. Један од основних задатака компаније је обезбеђење континуираног и безбедног транспорта сирове нафте за потребе НИС а.д.

Одлуком о оснивању Предузећа, преузета  је обавеза да се у складу са законом, плановима рада и развоја и програмом пословања обезбеде услови за рад и несметано функционисање транспортног система, безбедност, редовно одржавање, развој и техничко-технолошко повезивање у јединствен систем транспорта нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима у Републици Србији и предузимање мера којима ће се допринети повезивању тих система са системима других држава за транспорт нафте и деривата нафте.

У условима велике енергетске зависности важно је осигурати стабилност снабдевања нафтом и њеним дериватима. Значајну улогу у томе има делатност складиштења нафте и деривата нафте. Складиштење обавезних резерви нафте и нафтних деривата уређено је директивама Европске Уније које државе чланице морају уклопити у национална законодавства ради обезбеђења сигурног снабдевања нафтним дериватима.
Имајући у виду потребу усаглашавања законодавства Републике Србије са европским законодавством, а тиме и потребу уређења система обавезних резерви нафте и деривата нафте, компанија планира да пружа услугу комерцијалног складиштења нафте и деривата нафте на сопственим складишним инсталацијама, као и да на основу дугорочне сарадње са правним телом,  које ће обављати послове формирања, чувања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за потребе државе, развија складишне капацитете за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте. У том смислу ЈП Транснафта је успоставила сарадњу са Управом за  обезбеђење енергената,Републичким робним резервама и Законом о робним резервама дефинисани су услови и начин формирања, чувања, одржавања и надзора обавезних резерви нафте и деривата нафте, као и начин утврђивања потребне структуре обавезних резерви, Војском Републике Србије у делу заједничког коришћења резервоарских капацитета И складишта Војске Републике Србије. У складу са  усвојеном  структуром обавезних резерви, очекивано је да у циљу обезбеђења доступности сирове нафте рафинеријама и моторних горива потрошачима резервоарски простор за њихов смештај буде уз постојећи нафтовод за резерве сирове нафте односно уз планирани продуктовод за моторна горива.

Стратешки циљеви

Визија

Визија компаније је да у делатности цевоводног транспорта нафте и нафтних деривата постане једна од значајних компанија у области енергетике у региону југоисточне Европе и да постане препознатљива по ефикасном, квалитетном и поузданом цевоводном транспорту и складиштењу нафте и деривата у региону.
 
 
 
 
 

Мисија

Мисија компаније је да се квалитетом услуга, ценом, ефикасношћу и професионалним пословањем позиционира уз значајне пословне субјекте који се баве складиштењем и транспортом нафте и деривата, да на основама свога рада и пословања, стално доприноси подизању нивоа енергетске, еколошке, економске и укупне пословне ефективности и ефикасности, као и да обезбеђује стални раст стандарда и живота запослених, њихов професионални развој, као и осећај сигурности, компанијске припадности и лојалности.
 
 
 

Циљеви

Циљеви компаније су обезбеђење поузданог складиштења и континуираног транспорта сирове нафте; обезбеђење сталних корисника својих услуга, одговарајућег прихода и профита, као и услова за стални раст и развој; обезбеђење предуслова за реализацију плана изградње нових капацитета за складиштење сирове нафте и деривата нафте; обезбеђење услова за трговину нафтом и дериватима нафте; развој цевоводног транспорта нафтних деривата (развој система продуктовода кроз Србију, са конекцијом са сличним системима у окружењу); припрема предуслова за диверзификацију услуга – развој телеметријских, кабловских, ТТ, ИТ, ТВ и других комуникацијских инсталација у зони нафтовода и продуктовода; развој капацитета за складиштење нафте и нафтних деривата у функцији делатности чувања обавезних резерви.

Стратегија

  • пословно-техничко и комерцијално уговарање са постојећим и потенцијалним партнерима и субјектима у домену цевоводног транспорта нафте и деривата нафте, као и сам развој цевоводних система
  • поуздано, превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојећег транспортног система нафтовода и пратећих инфраструктурних објеката, инсталација и опреме
  • повећање складишних капацитета путем инвестирања и сарадње са МО, ППП, управом за обезбеђење енергената,и јавно приватно партнерство
  • перманентно подизање нивоа стручних, инструктивних и извршилачких знања и радних вештина
  • стална примена и коришћење свих средстава техничке колективне и личне заштите као и доследна примена мера еколошке регулативе
  • дефинисање и увођење Система квалитета у све пословне функције Предузећа
  • оптимално и рационално управљање свим пословним функцијама Предузећа ради ефикаснијег и профитабилнијег рада и развоја
  • анимирање потенцијалних пословних партнера и инвеститора из земље и иностранства за учешће у планираном и перспективном развоју
  • одговарајућа сарадња са државним и привредним институцијама

Надзорни одбор

Бранко
Јокић

Председник Надзорног одбора

Владимир Ћорић

Члан Надзорног одбора

Ђура Кнежевић

Члан Надзорног одбора

Дарко
Минић

Члан Надзорног одбора

Ранко Микетић

Члан Надзорног одбора

Пословодство

Пословодство Предузећа чине генерални директор и директори функција.

Томислав Баста

в.д. директора
 
 

др Богдан Кузмановић

Директор функције за финансијско-економске послове

др Слободан Радишић

Директор функције за складиштење
 

Сава
Ђурић

Директор функције за транспорт
 

Небојша Лемајић

Директор функције за развој и инвестиције

др Неџад Турковић

Директор функције за системску подршку
 

др Бранислава Лепотић Ковачевић

Директор функције за правне послове

Александар Ђурђев

Директор функције за трговину
 
 

др Емил Живков

Интерни ревизор